ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง

     ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฯ  โดยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๖  เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙   ชื่อ “ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง ” เดิมเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกวนาราม  ภายใต้การดำเนินงาน  ฝ่ายงานการศึกษาสตรี  สังกัดในโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาควัดศรีโสดา  อนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดวิเวกวนาราม  ตำบลหนองหาร   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ  แบบชั้นเรียน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖    ได้ขอถอนใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเนื่องจากต้องปฎิบัติตามระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยเรื่อง  การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

     ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดลำพูน ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตร) สาขาเกษตรศาสตร์ ให้กับเยาวชนสตรีชาวเขา   ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีชาวเขา