ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดวิเวกวนาราม 

ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม ขนาดกว้าง 10x32 เมตร เพื่อเป็นสถานที่ทำวัตร ปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่สนใจ เนื่องด้วยพระภิกษุสามเณร และนักเรียนสตรีที่พักภายในวัดมีจำนวนมากเกือบ 300 รูป/คน อีกทั้งยังมีพระภิกษุสามเณร ที่มาพักปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว แต่ที่พักไม่เพียงพอ และขาดที่อบรมปฏิบัติธรรมที่มีความเหมาะสม จึงเป็นที่มาของการดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ตามเจตนา มา ณ โอกาสนี้ 

ภาพการอบรมพระภิกษุสามเณร และนักเรียนสตรี