โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม

     โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม   ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ในระยะแรกเปิดสอนระดับ ม.ต้น ปัจจุบันสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย  นักเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรทั้งหมด  พักประจำแบบกินนอนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา  
     สาเหตุที่โรงเรียนวัดวิเวกวนารามมีนักเรียนเป็นชาวเขา  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการพระธรรมจาริก  โดยเกิดจากแนวความคิดที่จะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ชาวเขา  ต่อมาเมื่อฝ่ายคณะสงฆ์และกรมประชาสงเคราะห์ เห็นชอบร่วมกันแล้ว   ในปี ๒๕๐๘   จึงเริ่มโครงการนำร่องทดลองส่งพระสงฆ์รุ่นแรก ๕๐ รูป  เรียกคณะสงฆ์ดังกล่าวว่า “พระธรรมจาริก”  ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและสร้างสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ ตามหมู่บ้านชาวเขา จำนวน ๑๐  หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ รูป  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ตาก และเพชรบูรณ์  เป็นเวลา ๔๕ วัน ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๐๘  ผลทำให้ชาวเขาได้รู้จักพระพุทธศาสนา  เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นพุทธมามกะประมาณ ๘๐๐ คน ส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาเป็นสามเณร ๑๒ รูป  นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่พระพุทธศาสนาได้มีการแผ่ขยายไปสู่ชาวเขาที่อาศัยในถิ่นกันดาร  
    โครงการพระธรรมจาริกครั้งนี้    ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับที่คาดไม่ถึงว่าชาวเขาซึ่งปกติแต่ละเผ่าจะมีคติความเชื่อตามจารีตประเพณีที่แตกต่างจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จนเกิดปรากฏการณ์เป็นรูปธรรม นับถือพระพุทธศาสนา มีธรรมเนียมปฏิบัติเยี่ยงชาวพุทธทั่วไป   เช่น การเคารพนับถือพระสงฆ์   การกราบไหว้  การทำบุญตักบาตร  การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  การส่งบุตรหลานเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร  ส่งบุตรหลานให้พระธรรมจาริกนำมาบรรพชาอุปสมบท  พักจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีโสดา  ทางโครงการได้นำชาวเขาเดินทางไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพ ฯ  พระภิกษุสามเณรชาวเขา  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ต่อมาจึงได้ตั้งโรงเรียนวัดวิเวกวนารามขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐   โดยมีพระธรรมจาริก นำบุตรหลานชาวเขามาสมัครเข้าเรียนเป็นประจำทุกปี