โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดวิเวกวนาราม  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1-ม.6) รับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นเพศชาย ได้รับสัญชาติไทยแล้ว มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
 • ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ต้องจบชั้น ป.6 หรือเรียนอยู่ชั้น ป.6 ในภาคเรียนสุดท้าย
 • ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ต้องจบชั้น ม.3 หรือเรียนอยู่ชั้น ม.3 ในภาคเรียนสุดท้าย
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความเสียสละ ขยัน อดทน ไม่มีประวัติในทางเสียหาย
 • มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีคุณสมบัติในการบรรพชาครบสมบูรณ์
 • มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 • สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของวัดและโรงเรียนได้

สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ

 • นักเรียนจะได้พักในวัดวิเวกวนาราม
 • นักเรียนจะได้รับอาหาร ของใช้ส่วนตัว ฟรี
 • นักเรียนจะได้รับหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียน ฟรี
 • นักเรียนจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ฟรี
 • นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดี ค่าเดินทาง

รับสมัคร/รายงานตัว

 • สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางE-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 • ในการรายงานตัว ให้ผู้ปกครองหรือตัวแทนนำนักเรียนมารายงานตัว ณ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานในการรายงานตัว

 • ใบแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตรฉบับจริงมาแสดง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงแก่ทางโรงเรียน และถ่ายเอกสารมอบให้โรงเรียน
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ให้นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายเอกสารมอบให้โรงเรียน
 • หลักฐานอื่น ๆ(ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียน            053-353297

ผู้อำนวยการ       084-8085239

ฝ่ายวิชาการ        089-5606091

ฝ่ายทะเบียน       089-8517114

E-mail              watwiwekschool@gmail.com

WEB                http://www.watwiwek.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่